Nami realizované projekty

Tento projekt bude finančne podporený z prostriedkov Európskej Únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu

Modulované depozičné zariadenie na báze ARC technológií na pokrývanie nadrozmerných komponentov.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je: Prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie uviesť na trh nový vysoko inovatívny produkt.“ Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ 3.1.1: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP. So zreteľom na špecifický cieľ OP bola nastavená aj hlavná aktivita projektu Začatie a rozvoj podnikania MSP, ktorej realizácia vedie k naplneniu cieľa projektu prostredníctvom naplnenia stanovených merateľných ukazovateľov.

Krátky opis projektu

V rámci realizácie navrhovaného projektu bude obstarané nasledovné zariadenie: Modulované depozičné zariadenie na báze ARC technológií na pokrývanie nadrozmerných komponentov. Vďaka obstaraniu modulovaného depozičného zariadenia bude možné zaviesť v podniku žiadateľa nový výrobný proces spočívajúci v homogénnom povlakovaní funkčných plôch veľkorozmerných, tvarovo komplikovaných komponentov s plochou niekoľkých stoviek cm2 tenkými vrstvami tak, aby výsledný produkt dosahoval požadovanú kombináciu želaných vlastností v závislosti od jeho finálneho určenia. (napr. vysokú tvrdosť povrchu, ale zároveň veľmi nízke trenie, lepšiu oxidačnú odolnosť povlakovanej súčiastky pri vysokých teplotách a.i.). Projekt bude realizovaný dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania. Technické riešenie projektu spočíva v obstaraní technológie pre povlakovanie veľkorozmerných komponentov, umožňujúcej začatie poskytovania nového produktu, ktorý v súčasnosti nie je na Slovensku dostupný a je teda nositeľom inovácie najvyššieho stupňa. Realizácia projektu umožní uviesť na trh nový vysoko inovatívny produkt žiadateľa.

Tento projekt bude finančne podporený z prostriedkov Európskej Únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Operačného programu Výskum a Inovácie.